----------Nederlands---------- Op Satfeeds.eu is het plaatsen van keys niet toegestaan. Als gebruiker erken je het feit dat Satfeeds.eu geen vrijschakelforum is. Vragen over het gratis kijken naar betaal-tv zijn verboden. Bij het overtreden van de regels wordt je onmiddellijk uitgesloten als lid via een ip-ban. Het is onmogelijk voor de medewerkers om het PM-verkeer van dit forum te controleren. Het is niet toegestaan commerciële links te plaatsen op het forum . Berichten met pornografische, racistische inhoud zijn niet toegestaan. Overtredingen van de regels die gesignaleerd worden door gebruikers dienen via PM zo spoedig mogelijk aan een van de beheerders of moderators gemeld worden. Reclame maken is strikt verboden! In berichten op ons board is reclame onder welke vorm dan ook strikt verboden! Ook het plaatsen van links naar commerciële sites of het plaatsen van een commerciële link zijn niet toegestaan! Eveneens verboden is het via de PM van gebruikers en in het bijzonder het versturen van PM's om mee te handelen! U zult begrijpen dat Satfeeds.eu geen verantwoordelijkheid neemt aangaande de ingezonden informatie. Jullie e-mail adres wordt niet aan derden gegeven. Lid worden van satfeeds.eu is gratis. Een aantal zaken zijn strikt verboden op de site van Satfeeds.eu : Links met betrekking tot het volgende zijn niet toegestaan: Links naar commerciële websites.(Reclame maken voor een commerciële website) Links naar concurrerende websites.(Reclame maken voor een concurrerende website) Eveneens verboden is het gebruik van de PM om mee te handelen! Plaatsing van het volgende in reacties zijn niet toegestaan: Bovenstaande links Spam, het begrip spam kan heel ruim genomen worden, de meest gebruikte definitie is 'Het maken van ongewenste reclame. In berichten op ons board is reclame in welke vorm dan ook strikt verboden! Wilt u meer informatie stuur ons een e-mail: info@satfeeds.eu ----------English---------- On Satfeeds.eu placing keys has not been permitted. Questions concerning free looking at to pay-tv have been prohibited. At broken of the rules you are immediately excluded as a member. It has not been permitted place commercial left on the board. Bulletins with pornographic, racist contents have not been permitted. Member becomes of satfeeds.eu is free. You will understand that Satfeeds.eu take no responsibility concerning the information. Links concerning the following has been strictly prohibited on the site of Satfeeds.eu: Posting concerning the following has not been permitted: Links to commercial websites.(making Publicity for a commercial website) Links to competitive websites.(making Publicity for a competitive website) Also the use of the PM is strictly prohibited for comercial use! Posting of the following in responses is strictly prohibited: already named links (above) Spam, the notion of spam, in the most used definition is 'The making of unwanted advertising. In messages on our board is advertising under all circumstances then also strictly forbidden! You want further information wheel us a mail info@satfeeds.eu